Fønix
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Generelt
De under angitte vilkår regulerer kundens kjøp og bruk av varer levert av Nostalgia Fønix.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Nostalgia Fønix så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle piser er oppgitt uten frakt, dette kommer som tillegg i prisen og legges til før du sjekker ut av nettbutikken.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde eller gjennomfører et kjøp hos Nostalgia Fønix, er ansvarlig for betaling av de varer de bestiller eller Nostalgia Fønix sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende
vilkår. Dette vil gjelde forsendelses firma etc. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Nostalgia Fønix sin side.

Uavhentede pakker
Posten sender ut melding(SMS) om ankommet pakke straks den ankommer ditt utleveringssted. Dersom pakken ikke er hentet innen 7 dager, returneres den til oss.
Uavhentede pakker som blir returnert til oss vil bli belastet med et gebyr på kr 500, den faktiske kostnaden trekkes om den overskrider 500,- Dette gebyret dekker våre kostnader ved behandlingen av returen, porto t/r- og gebyrer som Posten/Klarna fakturerer Nostalgia Fønix.

Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten! Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og bruke vedlagt angrefristskjema.

Reklamasjon og Angrefrist
All retur krever angrefristskjema, som sendes på e-post ved alle ordrer. Dette er forhåndsutfylt med lovpålagt informasjon om hvor produktet skal leveres, og hvordan returen skal håndteres. All informasjon om retur finnes på dette skjemaet. Fraktkostnadene av returen bæres av avsender om ikke annet er avtalt på forhånd. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven §15 første ledd)
Fra lov om angrerett § 11. Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte.
Fra lov om angrerett § 13. Melding om bruk av angreretten.
Dersom forbrukeren vil benytte angreretten etter § 11 skal det gis melding til selgeren om dette innen utløpet av den dagen fristen løper ut. I meldingen skal forbrukeren opplyse om hvordan retur av varen vil skje.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen straks etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8 Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev)."

Ekstraordinære forhold
Nostalgia Fønix er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Nostalgia Fønix godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Nostalgia Fønix sin
kontroll, og som Nostalgia Fønix ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Nostalgia Fønix er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nostalgia Fønix sin side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Nostalgia Fønix forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Nostalgia Fønix forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Nostalgia Fønix fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Selskapsinformasjon
Eier: Nostalgia Fønix AS, Hafslunds gate 30, 1738 Borgenhaugen
Org. nr 998243211MVA

Se om oss for mer informasjon.

Trykk ENTER for å søke